شرکت سامانه هاي راه دور قابليت ارائه خدمات نگهداري سايت هاي انتقال (Transmission)و همچنينBTS موبايل با بیش از 1500 سایت رادر استانهای گیلان و سیستان در کارنامه خود به شرح ذیل دارد:

• نگهداري مربوط به تجهيزات انتقال و تغذيه نيرو بيش از 400 سايت کم ظرفيت در مرکز نگهداري ايرانشهر.
• نگهداري سايت هاي BTS و WLL منطقه مرکزي سيستان و بلوچستان به تعداد 400 سايت.
• نگهداري سايت هاي BTS و WLL منطقه شمال و شمال غرب استان گيلان به تعداد 200 سايت.