شرکت سامانه هاي راه دور با توجه به لزوم امر پشتیبانی محصولات خود و خدمات ده ساله برای بروز رسانی این محصولات دارای بخش تعمیرات و تجهیزات مرتبط می باشد .
ضمنا این شرکت بنا به مهارت در طراحی و ساخت تولید داخلی رادیوهای مایکرویوی خود قابلیت خدمت رسانی برای تعمیرات رادیو های دیگر شرکتها نیز داشته است .
بطورمثال بازطراحی بخش RF رادیوهای ساخت شرکت نوکیا زیمنس بتعداد 600 سیستم از این موارد است .