شرکت صنايع سامانه هاي راه دور براي مديريت راديو هاي توليدي خود اقدام به توليد نرم افزار مديريتي NMS نموده است.
اين نرم افزار ها روي کامپيوتر قابل حمل نصب مي شود و کاربر در هر نقطه در زير مجموعه يک Network serverمي تواند با راديو ارتباط برقرار کند . نحوه اتصال PC به شبکه از طريق کابل شبکه و سوکت RJ – 45 مي باشد .
اين نرم افزار بر اساس پروتکلهاي استانداردSNMP و FCAPS کار ميکند.