شرکت سامانه هاي راه دور با اجراي پروژه هاي مختلف Turn Key(کلید دردست ) فعاليت در این زمینه را در کارنامه خود دارد :


• طراحي شبکه انتقال 87 سايت – شرکت مخابرات سيستان و بلوچستان
• طراحي شبکه انتقال 196 سايت – شرکت مخابرات گيلان
• طراحي 5 سيستمBSC شرکت مخابرات سيستان و بلوچستان
• طراحي6 سيستم BSC – شرکت مخابرات گيلان
• عمليات اجرايي 87 سايت BTS شرکت مخابرات سيستان و بلوچستان
• عمليات اجرايي 62 سايت BTS شرکت مخابرات گيلان
• عمليات اجرايي 40 سايت BTS شرکت مخابرات سيستان و بلوچستان
• عمليات اجرايي 26 سايت BTS در بخش Civil و نصب – شرکت مخابرات گيلان
• عمليات اجرايي سيستم انتقال 9 سايت مخابرات سيستان و بلوچستان
• عمليات اجرايي 15 سايت WLL شرکت مخابرات گيلان